back to sales page
Yuna Konfetka
pedigree

Riki Tiki Tavi

Junior Russian Champion, Russian Champion, Ukranian Champion,RKF Champion ,Club Champion, Grand Champion
Mulya
Rus Komilfo Matador

Junior Russian Champion,Russian Champion,RKF Champion
Dana no info no info